O súťaži

Astronomická olympiáda (AO) je súťaž pre stredoškolákov organizovaná na Slovensku už 17 rokov. Jej cieľom je vzdelávanie v oblasti astronómie a astrofyziky, ako aj výber reprezentantov na Medzinárodnú olympiádu z astronómie a astrofyziky (IOAA). Tejto súťaže sa každoročne zúčastňuje 5 študentov zo Slovenska. Od roku 2007 sa im podarilo získať mnoho medailových úspechov.

AO je organizovaná v dvoch kolách. Ako prvé prebieha korešpondenčné kolo, ktorého riešenie je potrebné odoslať elektronicky na mail ao@aosk.sk. Na každom liste riešenia nezabudnite uviesť: meno riešiteľa, adresu trvalého bydliska, názov a adresu školy, dátum narodenia a emailovú adresu.

Úspešní riešitelia korešpondenčného kola, čiže tí riešitelia, ktorí získajú minimálne polovicu z maximálneho počtu bodov postupujú do celoštátneho finále, ktoré sa koná prezenčne. Piati najlepší súťažiaci následne dostávajú možnosť reprezentovať Slovensko na IOAA.

Všetky detaily o podmienkach a priebehu súťaže nájdete v štatúte AO. Aktuálne zadania 1. kola AO 2023 nájdete v sekcii Úlohy. Zadania z predchádzajúcich ročníkov sa nachádzajú v Archíve. Pri štúdiu môžete využiť študijné materiály. Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať.


Okruhy

Úlohy sú koncipované na stredoškolskú úroveň matematiky.
Diferenciálny a integrálny počet nie je potrebný.

Nebeská mechanika

 • Aspekty planét
 • Keplerove zákony
 • Newtonov gravitačný zákon
 • Energetické úvahy, úniková rýchlosť
 • Zákon zachovania (momentu) hybnosti, Vis-viva


Optika

 • Ďalekohľad – princíp, typy, zväčšenie, svetelnosť
 • Zobrazovanie šošovkou a zrkadlom
 • Rozlišovacia schopnosť
 • CCD čip


Fotometria

 • Magnitúda, Pogsonova rovnica
 • Absolútna magnitúda, modul vzdialenosti, extinkcia
 • Svietivosť, tok žiarenia, albedo
 • Stefanov-Boltzmannov zákon, efektívna teplota
 • Premenné hviezdy


Spektroskopia

 • Spektrálna klasifikácia hviezd, H.-R. diagram
 • Elektromagnetické žiarenie, vlnová dĺžka, frekvencia
 • Spektrálny tok, Planckov vyžarovací zákon
 • Wienov posunovací zákon
 • Bolometrická magnitúda
 • Farebný exces, R-číslo


Sférická astronómia

 • Súradnicové systémy na nočnej oblohe
  • azimutálny
  • rovníkový I. druhu
  • rovníkový II.druhu
  • ekliptikálny
  • galaktický
 • Sférický (nautický) trojuholník
 • Sínusová a kosínusová veta na sfére

Ďalšie

 • Paralaxa
 • Fyzika žiarenia hviezd
 • Dopplerov efekt
 • Kozmológia – Hubblov-Lemaîtrov zákon, tmavá hmota, tmavá energia