Okruhy

Úlohy sú koncipované na stredoškolskú úroveň matematiky. Diferenciálny a integrálny počet nie je potrebný. Témy označené * netreba vedieť do hĺbky, stačia iba základné teoretické znalosti bez počítania.Nebeská mechanika

 • Keplerove zákony, vlastnosti elipsy, elementy dráh
 • Aspekty planét, siderická a synodická obežná doba
 • Newtonov gravitačný zákon
 • Energetické úvahy, kozmické rýchlosti
 • Zákon zachovania (momentu) hybnosti, Vis-viva
 • Lagrangeove body*
 • Geostacionárna dráha
 • Hohmanova dráha*


Spektroskopia

 • Elektromagnetické spektrum*, vlnová dĺžka, frekvencia
 • Absolútne čierne teleso, Planckov vyžarovací zákon*
 • Stefanov-Boltzmannov zákon, Wienov posuvný zákon, efektívna teplota
 • Spektrálna klasifikácia hviezd*, H.-R. diagram*
 • Extinkcia, farebný index a exces, R-číslo
 • Zdroje energie hviezd: jadrové reakcie*, p-p cyklus*, CNO cyklus*
 • Vzťah hmotnosť-energia


Fotometria

 • Svietivosť, tok žiarenia, albedo, slnečná konštanta
 • Pogsonova rovnica, zdanlivá a absolútna magnitúda, vizuálna a bolometrická magnitúda, modul vzdialenosti
 • Červený posun, radiálna rýchlosť


Čas a geometria

 • Paralaxa, astronomické jednotky vzdialenosti
 • Miestny hviezdny čas, siderický a synodický deň
 • Časové pásma, vplyv zemepisnej dĺžky na čas východu/západu hviezdy
 • Radiálna a tangenciálna rýchlosť, vlastný pohyb hviezdy


Optika

 • Ďalekohľad – princíp, typy, zväčšenie, svetelnosť, rozlišovacia schopnosť
 • Zobrazovanie šošovkou a zrkadlom
 • CCD čip


Premenné hviezdy a exoplanéty

 • Typy premenných hviezd*
 • Spektroskopické a zákrytové dvojhviezdy
 • Metódy objavovania exoplanét*
 • Vzťah perióda-absolútna magnitúda pre cefeidy*


Sférická astronómia a hviezdna mapa

 • Súradnicové systémy na nočnej oblohe
  • horizontálny
  • rovníkový I. druhu
  • rovníkový II.druhu
  • ekliptikálny
 • Kulminácie, viditeľnosť objektov v závislosti na deklinácii a zemepisnej šírke
 • Sférický (nautický) trojuholník
 • Sínusová a kosínusová veta na sfére
 • Refrakcia na obzore
 • Slepé mapy, pozorovanie oblohy voľným okom
 • Súhvezdia a ich názvy a skratky* (slovenské aj latinské)
 • Jasné hviezdy*, Messierove objekty*
 • Významné body (póly) a kružnice na oblohe*


Kozmológia

 • Hubblov-Lemaîtreov zákon, Hubblov čas
 • Vývoj vesmíru*, reliktné žiarenie*
 • Faktor škály
 • Tmavá hmota a tmavá energia*
 • Schwarzschildov polomer čiernej diery


Matematika a štatistika

 • Kreslenie grafov
 • Preloženie dát v grafe priamkou a určenie jej rovnice
 • Počítanie priemeru a štandardnej odchýlky dát v štatistickom móde kalkulačky
 • Riešenie rovníc iteračnou metódou na kalkulačke (napr. Keplerova rovnica)

Témy označené * netreba vedieť do hĺbky, stačia iba základné teoretické znalosti bez počítania.Nebeská mechanika

 • Keplerove zákony, vlastnosti elipsy
 • Siderická a synodická obežná doba, aspekty planét
 • Rovnomerný pohyb po priamke
 • 2. Newtonov zákon, gravitačná a odstredivá sila, 1. a 2. kozmická rýchlosť


Spektroskopia

 • Elektromagnetické spektrum*
 • Stefanov-Boltzmannov zákon, Wienov posuvný zákon
 • Slnečná konštanta
 • HR diagram*


Fotometria

 • Pogsonova rovnica, zdanlivá a absolútna magnitúda, vizuálna a bolometrická magnitúda
 • Červený posun, radiálna rýchlosť


Čas a geometria

 • Paralaxa
 • Uhlové rozmery objektov slnečnej sústavy
 • Miestny hviezdny čas, siderický a synodický deň
 • Časové pásma, vplyv zemepisnej dĺžky na čas východu/západu hviezdy
 • Astronomické jednotky vzdialenosti – au, ly, pc, kpc, Mpc
 • Radiálna a tangenciálna rýchlosť


Optika

 • Zväčšenie ďalekohľadu
 • Rozlišovacia schopnosť
 • Azimutálna a paralaktická montáž ďalekohľadu*


Sférická astronómia a hviezdna mapa

 • Súradnicové systémy*
  • horizontálny
  • rovníkový I. druhu
  • rovníkový II.druhu
  • ekliptikálny
 • Kulminácie, viditeľnosť objektov v závislosti na deklinácii a zemepisnej šírke
 • Refrakcia na obzore*
 • Súhvezdia a ich názvy a skratky* (slovenské aj latinské)
 • Jasné hviezdy*, Messierove objekty*
 • Významné body (póly) a kružnice na oblohe*


Kozmológia

 • Hubblov-Lemaîtreov zákon, Hubblov čas
 • Vývoj vesmíru*, reliktné žiarenie*


Matematika a geometria

 • Vyjadrenie premennej z jednoduchého vzorca
 • Vlastnosti dotyčnice ku kružnici (kolmosť na polomer)
 • Pravouhlý trojuholník – Pytagorova veta, sin, cos, tan
 • Mocniny, odmocniny
 • Uhlové jednotky – stupne, uhlové minúty a sekundy, hodiny, minúty a sekundy (rektascenzia a hodinový uhol)
 • Obvod a obsah kruhu, štvorca, obdĺžnika, trojuholníka
 • Povrch a objem gule, kocky, kvádra, valca
 • Vedecký zápis čísla a×10b
 • Priama a nepriama úmernosť, trojčlenka